วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด ข้าวทิพย์


หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน

- รับฝากจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
- รับฝากเป็นหน่วย ๆ ละ 500 บาท
- เปิดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ ในการฝาก โปรดนำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย

การออกรางวัล

- ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน 3 ปี รวม 36 ครั้ง
- ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มิถุนายน? 2556 และครั้งสุดท้ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
- ดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

ดอกเบี้ยเงินฝาก

- ผู้ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และฝากจนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 15 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
- ผู้ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป และหรือผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้
- ฝากไม่ครบปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
- ฝากตั้งแต่ 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2 บาท
- ฝากตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 6 บาท

การประกาศผลรางวัล

- ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.
- ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET http://www.baac.or.th
- ขอรับใบแจ้งผลการออกรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
- ประกาศผลรางวัลทางหนังสือพิมพ์
- ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1901-98 และหมายเลข 1900-222-299
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย *499222

การรับรางวัล การโอนกรรมสิทธิ์ และการถอนคืนเงินฝาก

- ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขา
- หากผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะโอนเงินรางวัล ต้นเงิน และดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝาก
- ต้องฝากอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะถอนคืนได้ แต่ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ฝากต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่ธนาคาร

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- มีสิทธิ์ถูกรางวัล 36 ครั้งตลอดระยะเวลาการฝาก นับตั้งแต่ออกรางวัลครั้งแรก
- เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ทรงคนแรก
- ใช้เป็นหลักประกันกู้เงิน ธ.ก.ส. ได้ ณ สาขาที่ฝาก
- ใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก ธ.ก.ส. (Bank Guarantee)
- ใช้เป็นหลักประกันซอง และประกันสัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส.
- ใช้ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจและอัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดข้าวทิพย์ มีจำนวน7 หมวด อักษรหมวด MH- MN
รางวัลและเงินรางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 (เสี่ยงหมวด) มี 1 รางวัล ๆ ละ 20,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี6 รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี21 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี70 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 140 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 700 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 140,000 รางวัล ๆ ละ 200 บาท
รวมทั้งสิ้น 140,938 รางวัล เป็นเงินรางวัลงวดละ 68,500,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น